Before you continue

To give you the best possible experience please select your preference.

Enreach

Privacyverklaring

1 Inleiding

Bij Enreach hechten we veel waarde aan jouw privacy en zetten we ons in om jouw persoonsgegevens ('Persoonsgegevens') te beschermen. In deze privacyverklaring ('Privacyverklaring') wordt uitgelegd hoe wij je Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), welke Persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij je Persoonsgegevens verwerken, hoe wij je Persoonsgegevens beschermen, hoe lang wij je Persoonsgegevens bewaren, hoe je jouw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens kunt uitoefenen en eventuele andere informatie die voor jou relevant kan zijn.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer je interactie hebt met een Enreach-entiteit die zich in de EU bevindt. Wanneer je contact hebt gehad met een Enreach-entiteit die zich buiten de EU/EER bevindt, zijn andere privacyverklaringen van toepassing.

In deze Privacyverklaring verwijzen 'jij', 'jouw' en 'jouw' naar alle betrokkenen ('Betrokkene') die contact hebben met Enreach als (potentiële/voormalige) klant, partner, eindgebruiker, websitebezoeker of in enige andere hoedanigheid dan als werknemer of sollicitant, terwijl 'Enreach', 'wij', 'onze' of 'ons' verwijzen naar de Enreach-entiteit waarmee je contact hebt gehad als Betrokkene. Daarnaast zul je verwijzingen zien naar de Enreach Group, die alle andere Enreach entiteiten wereldwijd omvat. Voor meer informatie over de Enreach Group kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Enreach Holding B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke (Verwerkingsverantwoordelijke’) voor de Persoonsgegevens die wij verwerken zoals geïdentificeerd in deze Privacyverklaring. In sommige omstandigheden zal Enreach gegevens verwerken namens andere organisaties (bijv. namens klanten of partnerorganisaties met hun eigen doeleinden voor het verwerken van de gegevens). In dergelijke omstandigheden is de andere organisatie de Verwerkingsverantwoordelijke en dient u hun privacyverklaringen/mededelingen te raadplegen voor details over hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt.

Het is mogelijk dat Enreach gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is met een van onze partnerorganisaties. Dergelijke verwerkingen kunnen in een aparte privacyverklaring aan u worden meegedeeld.

We kunnen aanvullende privacyverklaringen of informatie aan u verstrekken op het moment dat we uw gegevens verzamelen anders dan voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden genoemd. Bijvoorbeeld als je bij ons solliciteert of de Chatbot-functie van onze website gebruikt. Dergelijke privacyverklaringen bepalen hoe we de gegevens die u op dat moment verstrekt, verwerken.

Enreach deelt geen Persoonsgegevens met derden, tenzij dit (1) wettelijk verplicht is, (2) noodzakelijk is om een dienst te leveren, (3) specifiek is verzocht door de klant die de Persoonsgegevens heeft verstrekt, of (4) Enreach anderszins een gerechtvaardigd belang heeft om dit te doen, ervan uitgaande dat dit belang opweegt tegen de mogelijke gevolgen die het delen van Persoonsgegevens zou kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokken Betrokkene.

De woorden met een hoofdletter in deze Privacyverklaring hebben de betekenis die eraan is toegewezen in deze Privacyverklaring en in de Definities die hieronder worden gegeven.

2 CONTACTgegevens

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen:

Enreach Holding B.V.

Adres: Verlengde Duinvalleiweg 102, 1361 BR Almere

E-mail: info@enreach.com

Telefoon: +31 088 889 0889

2.1 Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een speciaal team dat zich bezighoudt met privacy en gegevensbescherming binnen Enreach en een functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer'). Als u vragen hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens of als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u dat doen via onderstaande gegevens:

Enreach Data Protection Team

E-mail: dataprotectionteam@enreach.com

Telefoon: +31 088 889 0889

3 DEFINITIES

Hieronder staan enkele belangrijke termen die relevant zijn voor deze Privacyverklaring:

 • Persoonsgegevens: Alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • Betrokkene (jij): Natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt, in dit geval specifiek de klant, partner, eindgebruiker of websitebezoeker.

 • Verwerkingsverantwoordelijke (wij): Natuurlijke of rechtspersoon die het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt. In de context van deze Privacyverklaring is dit de Enreach-entiteit waarmee je hebt gecommuniceerd als klant, partner, eindgebruiker of websitebezoeker.

 • Verwerker: Natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

 • Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens die de gezondheid betreffen of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een Betrokkene.

 • Gegevensbeschermingswetgeving: De toepasselijke wetten die de bescherming van Persoonsgegevens en privacy regelen. Hieronder valt de wetgeving die van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens in de EU, zoals de AVG en de ePrivacy Richtlijn. Evenals alle nationale wetten die in verband met voornoemde wetgeving zijn geïmplementeerd zoals de Telecommunicatiewet.

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERWERKEN EN WAAROM

Wij verzamelen alleen Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze beoogde doeleinden en in overeenstemming met de Gevevensbeschermingswetgeving. Het soort Persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van de aard van onze relatie met jou.

4.1 Welke categorieën Persoonsgegevens verwerken wij

 • Noodzakelijke persoons- en gebruikersgegevens: Wanneer je een dienst van Enreach afneemt of wanneer je contact met ons opneemt, verwerkt Enreach je Persoonsgegevens, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

 • Verkeersgegevens: Bij het gebruik van onze diensten worden verkeersgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om de communicatie mogelijk te maken. Verkeersgegevens worden automatisch gegenereerd en verwerkt wanneer eindgebruikers gebruik maken van onze telecommunicatiediensten. Verkeersgegevens bestaan uit bellers en gebelde nummers, evenals de datum, tijd, duur en de kosten die in rekening zijn gebracht voor het betreffende gesprek.

  Deze gegevens hebben geen betrekking op de inhoud van de communicatie. In het geval van een datasessie registreren we ook de gebruikte hoeveelheid data en bij roaming het gebruikte netwerk. We slaan nooit de inhoud van de communicatie op, tenzij we hiertoe direct opdracht krijgen van een klant, zoals in het geval van gespreksopnamen.

 • Locatiegegevens: Wanneer je een gesprek opzet, verwerkt Enreach informatie die een zeer globale bepaling van je locatie op dat moment kan maken. Wij gebruiken deze informatie om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen Nederland plaatsvindt.

  Enreach maakt gebruik van mobiele netwerken van derde partijen. Deze operators kunnen jouw locatie nauwkeurig bepalen door te kijken welke zendmast is gebruikt voor jouw gesprek of datasessie. Enreach heeft geen toegang tot deze informatie.

 • Informatie verzameld bij het bezoeken van onze website: Wanneer u onze website en onze klantenportalen bezoekt, gebruiken we cookies om de functionaliteit van onze website te optimaliseren. Wanneer u de website bezoekt, hebt u de mogelijkheid om uw cookie-instellingen te configureren. Onze website en ons klantenportaal Operator gebruiken Google Analytics, Hotjar en social media cookies om het gebruik van de site te analyseren. Google Analytics verzendt en bewaart door cookies gegenereerde informatie (inclusief IP-adres) op servers in de Verenigde Staten en gebruikt deze om het gebruik van de website te monitoren, rapporten samen te stellen voor beheerders en andere diensten aan te bieden. Zie paragraaf 7 hieronder voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 • Overige informatie: Wanneer je onze kantoren bezoekt, registreren we je om veiligheidsredenen als gast. Zo kunnen we in geval van nood het pand snel ontruimen zonder iemand achter te laten. Om veiligheidsredenen hebben we ook camera's in onze kantoren en we zullen je informeren over de aanwezigheid hiervan.

  Alle aanvullende informatie die wordt verzameld, zal worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring of zoals bekendgemaakt op het moment van verzamelen.

4.2 Hoe verzamelen we uw Persoonsgegeven

Wij kunnen Persoonsgegevens direct van jou verzamelen of indirect via een derde, afhankelijk van jouw relatie met ons. Als je ervoor kiest om geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kun je te maken krijgen met een beperkte functionaliteit van de door jou gewenste Enreach service, functie of technische ondersteuning. De manier waarop wij jouw Persoonsgegevens verzamelen verschilt afhankelijk van jouw relatie met ons:

 • Voor websitegebruikers of nieuwsbriefabonnees: We informeren je altijd over onze verwerking voordat we je Persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer verzamelen.

  Houd er rekening mee dat Persoonsgegevens nodig kunnen zijn om de functies van de website te kunnen gebruiken. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken om onze diensten aan u te kunnen leveren en optimaliseren. We hebben bijvoorbeeld je contactgegevens nodig om een afspraak met je te kunnen boeken, vragen van je te ontvangen via ons contactformulier of Chatbot, of je een nieuwsbrief te sturen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 • Voor eindgebruikers: Dezelfde principes zijn van toepassing op de verwerking van verkeersgegevens en uw telefoonnummer wanneer we onze telecommunicatieaanbiedingen leveren.

 • Voor Enreach Contact gebruikers: Voor zakelijke eindgebruikers van de Enreach Contact app is de privacyverklaring hier te vinden: https://enreach.com/en/security-privacy/privacy/enreach-contact-privacy-statement.

 • Voor zakelijke klanten en partners: Persoonsgegevens worden rechtstreeks van u verzameld of indirect via uw werkgever. In sommige gevallen kan een derde ons gegevens over u verstrekken (bijvoorbeeld als we een kredietcontrole moeten uitvoeren). Als jij, als zakelijke klant of partner, ons Persoonsgegevens verstrekt over andere personen dan jezelf, bijvoorbeeld door onze telecommunicatieoplossingen beschikbaar te stellen aan je werknemers, ben je verplicht om je eindgebruikers te informeren over het feit dat hun persoonsgegevens worden gedeeld met Enreach.

 • Voor andere partijen: We kunnen uw gegevens rechtstreeks verzamelen als u ons uw Persoonsgegevens verstrekt via uw gebruik van onze website, via online formulieren of vragenlijsten, via telefoongesprekken, per e-mail, persoonlijk (op conferenties, workshops, seminars of evenementen), enzovoort. Wij kunnen uw gegevens ook indirect verzamelen via goedgekeurde verkoop- en marketingkanalen. Of je Persoonsgegevens nu direct of indirect worden verzameld, we zullen altijd onze privacy-informatie verschaffen waar dit verplicht is op basis van de AVG.

4.3 Hoe verwerken wij uw Persoonsgegevens en waarom

4.3.1. Grondslag

We verwerken je Persoonsgegevens alleen als we daar een grondslag voor hebben. De specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren, wordt per verwerkingsactiviteit aangegeven in de onderstaande tabel. Mogelijke rechtsgrondslagen voor het verwerken van Persoonsgegevens zijn onder andere:

 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen (d.w.z. onze zakelijke belangen), behalve wanneer jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan ons belang.

 • Toestemming: Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 • Vitale belangen: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de Betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
4.3.2. Verwerkingsactiviteiten

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om:

Verwerkingsactiviteit
Grondslag
Communicatie
Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een vraag of als antwoord op vragen, suggesties, problemen of klachten waarover u contact met ons hebt opgenomen. Gerechtvaardigd belang.
Om uw interesse in onze producten en diensten op te volgen (bijvoorbeeld om via e-mail contact met u op te nemen over een gedeeltelijk ingevuld webformulier). Gerechtvaardigd belang of toestemming.
Vergaderingen en offerteaanvragen faciliteren. Gerechtvaardigd belang.
Om met u te communiceren en B2B-marketingberichten te sturen, inclusief wanneer u evenementen of webinars hebt bijgewoond. Gerechtvaardigd belang of toestemming.
Om met je te communiceren via onze Chatbot, waarbij we de informatie verwerken die je vrijwillig hebt verstrekt. We monitoren live chatgesprekken digitaal ten behoeve van kwaliteitscontrole en personeelstraining. Let op: dit is een product van Enreach Group en onderhevig aan een eigen privacyverklaring die je hier kunt vinden: https://enreach.com/en/securityprivacy/privacy/chatbot- privacy-verklaring Gerechtvaardigd belang.
Om marketing/analytics van onze website te genereren met behulp van cookies. Dit omvat het monitoren, ontwikkelen en verbeteren van de website en uw ervaring. Voor volledige informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze Cookiebanner. Toestemming
 
Producten en diensten
Om uw online account te beheren en u toegang te geven tot uw factureringsgegevens. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (wanneer het contract met jou is) of legitiem belang (wanneer het contract met de organisatie is waarvoor je werkt).
Om financiële controles uit te voeren (bijv. als u een bedrijfsdirecteur bent) als deze vereist zijn wanneer u of uw bedrijf onze diensten afneemt. Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang.
De nummerweergave weergeven. Enreach geeft altijd jouw telefoonnummer weer bij het gebelde nummer. Dit betekent dat jouw nummer zichtbaar is op het display van de telefoon. Dit kan uitgezet worden door anoniem te bellen. We zijn echter wettelijk verplicht om je nummer altijd weer te geven als je het nationale alarmnummer belt. Gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting.
Beveiligingsanalyses uitvoeren. Op basis van analyses van bel- en internetgedrag kan Enreach overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen wanneer overmatig gebruik wordt gedetecteerd. Een hoger gebruik dan gemiddeld belgedrag kan duiden op fraude. Een blokkade kan fraude en misbruik beperken en voorkomen dat je een torenhoge rekening ontvangt voor kosten die je niet zelf hebt gemaakt. Enreach gebruikt ook geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) om je te beschermen tegen inbreuken op de beveiliging, virussen, spam en malware. Gerechtvaardigd belang.
Om training en ondersteuning te bieden bij het gebruik van onze producten en diensten. Gerechtvaardigd belang.
Kwaadwillig of hinderlijk contact voorkomen. Als iemand u lastig valt per telefoon of via internet, dan kunt u dit aan ons melden en een schriftelijk verzoek indienen om informatie te verstrekken over de persoon die verantwoordelijk is voor dit kwaadaardige of vervelende gedrag. Als we een dergelijk verzoek ontvangen, zullen we interne procedures volgen. Gerechtvaardigd belang.
Nummerbehoud en overstapservices toestaan. Enreach biedt je de mogelijkheid om je nummer te behouden wanneer je overstapt naar een andere provider. Hiervoor wisselen we informatie uit met je huidige of volgende provider. In het geval van een vaste lijn zijn deze gegevens je huidige telefoonnummer, je naam en je adres. Voor een mobiel nummer worden je simkaartnummer, telefoonnummer en naam gedeeld. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (wanneer de overeenkomst met jou is) of gerechtvaardigd belang (wanneer het contract met de organisatie is waarvoor je werkt).
Om uw gegevens te verwerken voor verkeersbeheer, netwerkplanning en de kwaliteit van diensten. Voor het onderhoud en de verbetering van ons platform analyseren we informatie over het gebruik van ons netwerk. We doen dit onder andere om verkeer om te leiden in geval van mogelijke overbelasting, maar vooral om dit te voorkomen door gerichte verbeteringen te plannen en door te voeren. Daarnaast kunnen we de informatie gebruiken om te zien wanneer er storingen optreden op het platform. Gerechtvaardigd belang.
Om een bestelling die u bij ons hebt gedaan (bijvoorbeeld via onze website) te verwerken en te faciliteren. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (wanneer de overeenkomst met jou is) of gerechtvaardigd belang (wanneer het contract met de organisatie is waarvoor je werkt).
Om diensten te leveren en te verbeteren die door jou of je werkgever zijn afgenomen. Bijvoorbeeld de levering van een bestelling op het opgegeven adres of het opzetten van een telefoongesprek. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (wanneer de overeenkomst met jou is) of gerechtvaardigd belang (wanneer het contract met de organisatie is waarvoor je werkt).
Facturen en betalingen beheren. Een factuur kan bijvoorbeeld de aangerekende kosten voor elke dienst weergeven, gespecificeerd per type gebruik. Je kunt kosten zien die in het buitenland zijn gemaakt, gesprekskosten, dataverbruik en meer. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (wanneer de overeenkomst met jou is) of gerechtvaardigd belang (wanneer het contract met de organisatie is waarvoor je werkt).
Om bepaalde informatie van klanten gedurende een bepaalde periode op te slaan ten behoeve van juridisch onderzoek en om mee te werken aan verzoeken om Persoonsgegevens van bevoegde autoriteiten of andere geautoriseerde overheidsinstellingen, evenals aan verzoeken om informatie die we verwerken en opslaan als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering.

Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn uit uw telefoongegevens of over uw gegevensgebruik. Als de opslagperiode is verstreken, wordt de opgeslagen informatie vernietigd of geanonimiseerd. Een ander voorbeeld van een wettelijke verplichting is het bellen van het nationale alarmnummer. Wanneer u dit doet, kunnen uw telefoonnummer en de locatie van uw telefoon worden doorgegeven aan de relevante autoriteiten, zelfs wanneer u de weergave van uw telefoonnummer hebt geblokkeerd.
Wettelijke verplichting.
 
Andere operationele of wettelijke doeleinden
Om met u, of de organisatie waarvoor u werkt, te onderhandelen over een contract en/of dat contract aan te gaan en/of uit te voeren. Contractuele verplichting (wanneer het contract met jou is) of legitiem belang (wanneer het contract met de organisatie is waarvoor je werkt).
Om precontractuele stappen uit te voeren, zoals vragenlijsten voor leveranciers, als onderdeel van ons inwerkproces. Contractuele verplichting (wanneer het contract met jou is) of legitiem belang (wanneer het contract met de organisatie is waarvoor je werkt).
Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke verzoeken en juridische processen, indien gepast/noodzakelijk. Wettelijke verplichting.
Voldoen aan wettelijke controle- en rapportageverplichtingen, waar van toepassing/noodzakelijk Wettelijke verplichting.
Om gesprekken tussen u en ons digitaal te monitoren en/of op te nemen ten behoeve van kwaliteitscontrole en personeelstraining. U wordt hierover geïnformeerd voorafgaand aan het gesprek. Gerechtvaardigd belang.
Als onderdeel van professionele diensten die aan ons worden geleverd door advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, waar nodig. Gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting.
Om te voldoen aan onze hoge beveiligingsstandaarden bij het beheren van uw Persoonsgegevens in onze systemen en onze website. Gerechtvaardigd belang.
Om uw gegevens te delen met professionals in de gezondheidszorg als u ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval tijdens een bezoek aan ons kantoor of onze vestigingen en niet in staat bent om uw toestemming te geven. Vitaal belang.


 

4.3.3. Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens

In onze hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke verzamelen geen Bijzondere Categorieën van Persoonsgegevens voor een van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als we, om welke reden dan ook, dergelijke gegevens moeten verwerken, zullen we je daarvan op de hoogte stellen op het moment dat de gegevens worden verzameld, en dit zal alleen gebeuren in overeenstemming met de AVG.

4.3.4. Anonieme informatie

We kunnen anonieme, geaggregeerde of niet-geïdentificeerde gegevens creëren op basis van uw Persoonsgegevens en andere personen van wie we Persoonsgegevens verzamelen. We doen dit door informatie die de gegevens persoonlijk identificeerbaar maakt, uit te sluiten.

4.3.5. Wettelijke vereiste

Enreach is wettelijk verplicht om bepaalde klantgegevens gedurende een bepaalde periode op te slaan voor juridisch onderzoek. Enreach moet meewerken aan verzoeken om Persoonsgegevens van de bevoegde autoriteiten of andere geautoriseerde overheidsinstellingen en verzoeken om informatie die wij verwerken en opslaan als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering.

Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn uit uw telefoongegevens of gegevensgebruik. De opgeslagen informatie wordt vernietigd of anoniem gemaakt wanneer de opslagperiode is verstreken. Een ander voorbeeld van een wettelijke vereiste is het bellen van het nationale alarmnummer. Wanneer u dit doet, kunnen uw telefoonnummer en locatie worden doorgegeven aan de relevante autoriteiten, zelfs wanneer u de weergave van uw telefoonnummer hebt geblokkeerd. Dit is een wettelijke vereiste.

4.3.6. Noodzakelijk voor onze dienstverlening

Enreach maakt gebruik van diensten van derden, zoals groothandels, om de levering van haar diensten te vergemakkelijken. In dergelijke gevallen moet Enreach de benodigde gegevens delen met dergelijke groothandels om bepaalde diensten te kunnen leveren. Wanneer Enreach bijvoorbeeld gegevens deelt met een groothandel, moet de groothandel voldoen aan de voorwaarden van Enreach en zich houden aan dezelfde privacystandaarden als Enreach.

4.3.7. Op verzoek van de klant

Als klant kunt u bepaalde diensten afnemen waarvoor Persoonsgegevens nodig zijn, zoals een toepassing die GPS-gegevens gebruikt. In deze gevallen kun je kiezen of je je gegevens wel of niet wilt delen en toestemming geven aan de aanbieder van de applicatie. Enreach is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in deze omstandigheden.

5 COOKIES

5.1 Informatie over ons gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat we opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer als u ons toestemming geeft om de cookie op te slaan. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen wij zonder uw voorafgaande toestemming cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website of diensten. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

We kunnen verschillende soorten cookies gebruiken. Sommige cookies kunnen worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen.

Als we uw toestemming vragen voor cookies, dan geldt dit voor het volgende domein: www.enreach.com

We categoriseren cookies in vier soorten: noodzakelijk, op voorkeuren gebaseerd, statistisch en op marketing gebaseerd. In onze cookiebanner vindt u beschrijvingen van elk type en de cookies die we in elke categorie gebruiken. Je kunt ook meer te weten komen over het doel en de duur van elke cookie die we gebruiken bij het kiezen van je cookievoorkeuren.

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, krijgt u van Enreach een cookiebanner te zien, die u vraagt om toestemming voor het plaatsen van niet-essentiële cookies of u op een andere manier in staat stelt om uw cookie-instellingen aan te passen.

Als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief noodzakelijke cookies) te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot (delen van) onze website.

Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Nadat u onze cookiebanner hebt gebruikt, kunt u uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door naar onze homepage te gaan en te klikken op het pictogram Cookie-instellingen in de rechterbenedenhoek van het scherm.

6 HOE BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVEN

We bewaren je Persoonsgegevens om een hoogwaardige service te kunnen bieden die voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan verzameldoeleinden, wettelijke verplichtingen en boekhoudkundige rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking, en of we de doelen op een andere manier kunnen bereiken.

Persoonsgegevens kunnen in sommige omstandigheden worden geanonimiseerd in plaats van verwijderd. In dat geval zijn de geanonimiseerde gegevens niet langer tot u herleidbaar en worden ze niet langer als Persoonsgegevens beschouwd.

7 MET WIE WE UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN

Indien wij dit noodzakelijk achten voor bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, kunnen jouw Persoonsgegevens worden gedeeld met een of meer derden, ongeacht of de derde gelieerd is aan de Enreach Group, met als doel Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Wanneer derden toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens in overeenstemming met het bovenstaande, nemen wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover deze verwerking legitiem en noodzakelijk is.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens als volgt delen met vertrouwde derden:

7.1 Binnen de Enreach-groep

Aangezien de Enreach-entiteit waarmee je contact hebt gehad deel uitmaakt van een bredere groep ondernemingen met hoofdkantoor in Nederland en entiteiten in de EU, het VK en Servië, kan Enreach jouw Persoonsgegevens overdragen aan, of op andere wijze toegang verlenen tot dergelijke gegevens door andere entiteiten binnen de Enreach Group, die jouw Persoonsgegevens kunnen gebruiken, overdragen en verwerken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Wij kunnen ook geaggregeerde gegevens over onze klanten delen in de vorm van bedrijfsinformatie en statistieken met leden van de Enreach Group.

7.2 Met Verwerkers

Wij kunnen bepaalde Verwerkers inschakelen die uw Persoonsgegevens in opdracht van ons kunnen verwerken. De Verwerkers zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies worden verwerkt.

Omstandigheden waarin uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld zijn onder andere: 

 • Met partners waarmee wij gezamenlijk uw gegevens verwerken. In dit geval zijn wij gezamenlijk Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Met professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, waar nodig in het kader van de professionele diensten die zij aan ons verlenen;
 • Om telefoondiensten aan onze zakelijke klanten te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij verkeersgegevens via telecom operators versturen. Enreach maakt gebruik van verschillende Europese infrastructuuraanbieders en deze aanbieders verwerken Persoonsgegevens namens ons. Deze operators zijn onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van Persoonsgegevens binnen hun respectieve netwerken;
 • We kunnen je Persoonsgegevens ook doorgeven aan Verwerkers die voor ons optreden als leveranciers, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven en websiteonderhoud, voor gegevensopslag en analyses; technologische ondersteuning en diensten (e-mail, webhosting, marketing en reclameproviders, enz;)
 • Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Verwerkers die voldoende garanties kunnen bieden dat zij uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de AVG zullen verwerken. Onze Verwerkers kunnen niets met uw Persoonsgegevens doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen je Persoonsgegevens niet delen met andere organisaties dan wij of andere subverwerkers die je Persoonsgegevens onder precies dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde hoge normen moeten verwerken.

7.3 Met regelgevers, autoriteiten en andere relevante derde

Indien noodzakelijk voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden of indien wettelijk vereist, kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan toezichthouders, rechtbanken en andere autoriteiten, onafhankelijke externe adviseurs, verzekeringsaanbieders, pensioen- en uitkeringsverstrekkers en interne of externe compliance- en onderzoeksteams.

8 INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

In principe verwerken wij uw Persoonsgegevens binnen de EER. Echter, waar nodig voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden of waar vereist door de wet, kunnen wij uw Persoonsgegevens buiten de EER overdragen naar landen die door de Europese Commissie (voor zover relevant) niet worden geacht een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. In dergelijke gevallen zal elke overdracht van Persoonsgegevens gebaseerd zijn op waarborgen die ons in staat stellen om de overdracht uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de specifieke contractuele clausules (‘SCCs’) die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor zover relevant om adequate bescherming van persoonsgegevens te bieden.

9 HOE ZORGEN WE VOOR DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Daarom implementeren we gepaste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om uw Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Enreach heeft algemeen aanvaarde technologische en operationele beveiligingsnormen geïmplementeerd om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerd Enreach-personeel krijgt toegang tot Persoonsgegevens en deze werknemers zijn contractueel of wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.

Enreach zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder het waarborgen van een passend beveiligingsniveau.

10 UW RECHTEN

Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven:

10.1 Recht om geïnformeerd te worden de verwerking van uw Persoonsgegevens

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Wij waarborgen dit recht door middel van ons interne privacy beschermingsbeleid en door middel van deze en andere privacyverklaringen. Deze worden regelmatig herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze accuraat zijn en onze verwerkingen van Persoonsgegevens weerspiegelen.

10.2 Recht op toegang

U hebt recht op toegang tot de informatie die wij over u verwerken.

10.3 Recht op correctie

Je hebt het recht om onjuiste of verouderde informatie over jezelf te laten corrigeren.

10.4 Recht om vergeten te worden

In uitzonderlijke gevallen heeft u het recht om informatie over u te laten verwijderen voordat onze bewaartermijn is verstreken.

10.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te laten beperken. Als u dit recht uitoefent, mogen wij uw Persoonsgegevens alleen verwerken met uw toestemming of met het oog op het vaststellen, doen gelden, verdedigen of beschermen van een zwaarwegend publiek of privaat belang, behalve wanneer wij uw gegevens verwerken voor opslag.

10.6 Recht op bezwaar

In bepaalde gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins rechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens.

10.7 Recht op overdracht van uw informatie (gegevensoverdraagbaarheid)

In bepaalde gevallen heb je het recht om je Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om die Persoonsgegevens zonder belemmeringen te laten overdragen van de ene Verantwoordelijke naar de andere.

10.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken in de omstandigheden waarin u ons toestemming hebt gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken.

10.9 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde verwerking

Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die wordt genomen door onze systemen in plaats van door een persoon. Onder sommige wetten, zoals de GDPR, heb je het recht om je zorgen te uiten en bezwaar te maken tegen een puur geautomatiseerde beslissing. Je hebt ook het recht om te vragen dat een persoon die beslissing herziet.

Het is onwaarschijnlijk dat dit recht van toepassing is op het gebruik van jouw gegevens door Enreach, aangezien geautomatiseerde verwerking die wij uitvoeren waarschijnlijk geen beslissingen zal nemen en menselijke tussenkomst zou inhouden. Als je dit in meer detail wilt bespreken, neem dan contact met ons op zoals hierboven beschreven.

U kunt een beroep doen op een van de bovenstaande rechten door contact met het Data Protection Team op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Wanneer u een verzoek indient, zullen wij u enkele aanvullende vragen stellen om uw identiteit te verifiëren. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

11 VRAGEN OF KLACHTEN

Als je vragen hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kun je contact opnemen met het Enreach Data Protection Team en onze DPO via bovenstaande contactgegevens.

Houd er rekening mee dat je ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken. We hopen echter dat je overweegt om problemen of klachten eerst met ons te bespreken (via bovenstaande contactgegevens). Uw tevredenheid is uiterst belangrijk voor ons en we zullen altijd ons uiterste best doen om eventuele problemen op te lossen. Als je vragen hebt over welke toezichthoudende autoriteit van toepassing is op jouw betrokkenheid bij Enreach, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Wees je ervan bewust dat de Enreach website die je hebt bezocht kan linken naar andere websites die je kunt bezoeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring, de inhoud of de beveiliging van dergelijke sites. Wij hebben geen controle over het gebruik van jouw Persoonsgegevens door derden wanneer je dergelijke sites bezoekt of op een andere manier jouw gegevens via deze kanalen verstrekt.

13 WIJZIGINGEN

Enreach behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De ingangsdatum wordt hieronder weergegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit document regelmatig te controleren op wijzigingen.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om onze Privacyverklaring te lezen.

Versie 2.0; januari 2024